The Hi Fi Jazz Recording 發燒爵士天碟 2The Hi Fi Jazz Recording
發燒爵士天碟 2


Hank Jones
Satori Oda Quintet

一張極高水平錄音示範級天碟,首次以 黑膠 [2LP] 推出

由日本聲名顯赫的發燒錄音師
高浪初郎
「 德律風根真空管 」
拾音製作
音色情調 令人迷醉
是Hi-End音響器材Show Quali必備